Obchodné podmienky

PROFITACTIC s.r.o
https://www.profitactic.eu info@profitactic.eu
Mobil: (0948) 512 386, (0948) 512 385
Vrakunská cesta 6
Bratislava – Slovensko
82102
IČO: 36837172

 


 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PROFITACTIC s.r.o.

1. Použitie všeobecných obchodných podmienok

1.1. Ako „PROFITACTIC“ sa označuje obchodná spoločnosť PROFITACTIC s.r.o., IČO: 36837172, oddiel Sro, vložka číslo 13646/S.
1.2. Ako „zákazník“ sa označuje subjekt, ktorého údaje sú uvedené v riadne podpísanej objednávke doručenej spoločnosti PROFITACTIC alebo s ktorým je spoločnosť PROFITACTIC v právnom vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky. Firma PROFITACTIC akceptuje aj ústne objednávky v prípade dohody štatutárnych zástupcov oboch strán.
1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú v súlade s ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi PROFITACTIC a zákazníkom.
1.4. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zákazníkom potvrdenej objednávky a platia v plnom rozsahu, ak sa so zákazníkom písomne nedohodlo niečo iné.
1.5. Zákazník súhlasí s tým, že sa na jeho právny vzťah so spoločnosťou PROFITACTIC budú používať predpisy obchodného práva, teda slovenský Obchodný zákonník. Vzťah s zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, sa riadi podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a tieto VOP sa na tento vzťah použijú v zákonom prípustnom rozsahu.
1.6. Akékoľvek všeobecné nákupné podmienky zákazníka sa na obchodné prípady založené podľa týchto VOP (všeobecných obchodných podmienok) neaplikujú, a to ani vtedy, ak takýmto nákupným podmienkam spoločnosť PROFITACTIC neodporuje.

2. Právne vzťahy vznikajúce pri výkone činností správy a servisu a opráv zo strany spoločnosti PROFITACTIC pre zákazníka

2.1. Objednávka

2.1.1. Akékoľvek ponuky vyhotovené spoločnosťou PROFITACTIC sa považujú za nezáväzné, pokiaľ nebudú výslovne za záväzné označené.
2.1.2. Objednávka obsahovať základné identifikačné údaje zákazníka (vrátane IČO a DIČ v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa), kontaktné údaje zákazníka, osobu oprávnenú konať v mene zákazníka, určenie rozsahu. Zvláštne požiadavky zákazníka musia byť v objednávke konkrétne uvedené, inak sa nestávajú predmetom zmluvy.
2.1.3. Zákazník vyplní a podpíše objednávku a doručí ju spoločnosti PROFITACTIC. Objednávka je záväzná okamihom doručenia spoločnosti PROFITACTIC. Potvrdením doručenej objednávky zo strany spoločnosti PROFITACTIC vzniká medzi zmluvnými stranami zmluvný vzťah s objednávkou a týmito VOP určeným obsahom. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú tieto VOP. Zákazník podpisom objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP plne oboznámil a že s nimi súhlasí.

2.2. Ďaľšie dojenania

2.2.1. Spoločnosť PROFITACTIC sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať tretím osobám skutočnosti a údaje spracovávané zákazníkom, o ktorých sa dozvedel, alebo prišiel s nimi do styku pri výkone svojej činnosti podľa týchto VOP.
2.3. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu správy a servisu
2.3.1. Spoločnosť PROFITACTIC môže odstúpiť od zmluvného vzťahu v prípade, ak:
2.3.1.1. na majetok zákazníka bol vyhlásený konkurz alebo začala reštrukturalizácia;
2.3.1.2. zákazník vstúpil do likvidácie;
2.3.1.3. konkurent spoločnosti PROFITACTIC získal rozhodujúci vplyv v podniku zákazníka.
2.3.2. Zákazník môže odstúpiť od zmluvného vzťahu ak
2.3.2.1. zákazník nesúhlasí so zmenou týchto VOP.

3. Právne vzťahy vznikajúce pri predaji TOVARU v obchode, okrem podomového predaja a zásielkového predaja

3.1. Objednávka

3.1.1. Akékoľvek ponuky vyhotovené spoločnosťou PROFITACTIC sa považujú za nezáväzné, pokiaľ nebudú výslovne za záväzné označené.
3.1.2. Objednávku zákazník vyplní a podpíše priamo v sídle spoločnosti PROFITACTIC. Objednávka je pre zákazníka záväzná okamžikom podpísania a otlačenia pečiatky spoločnosti PROFITACTIC na objednávku. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky sú tieto VOP. Zákazník podpisom objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP plne oboznámil a že s nimi súhlasí.
3.1.3. Objednávka zákazníka musí obsahovať základné identifikačné údaje zákazníka (vrátane IČO a DIČ v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa), kontaktné údaje zákazníka, osobu oprávnenú konať v mene zákazníka, jednoznačné určenie TOVARU (napr. podľa objednávacích čísiel spoločnosti PROFITACTIC), jeho množstvo a ďalej prípadne miesto a termín dodania, podpis zákazníka. Zvláštne požiadavky zákazníka (napr.: týkajúce sa obalu, dokladov, a pod.) musia byť v objednávke konkrétne uvedené, inak sa nestávajú predmetom zmluvy.
3.1.4. Množstvo, akosť a vyhotovenie (vlastnosti a charakter) TOVARU, ako aj dodacie podmienky (zvláštne miesto a termín dodania) sú v objednávke.

3.2. Kúpna cena

3.2.1. Ak sa PROFITACTIC a zákazník nedohodnú inak, sú pre dodávky rozhodujúce ceny TOVARU obsiahnuté v cenníku spoločnosti PROFITACTIC, ktorý je platný v momente objednávky zákazníka.
3.2.2. Ceny v cenníku sú uvedené v € s DPH). PROFITACTIC si vyhradzuje právo zmien sortimentu TOVARU a cien uvedených v cenníku. Zákazník je s aktuálne platným cenníkom PROFITACTIC vopred oboznámený zo strany spoločnosti PROFITACTIC. V prípade potreby má zákazník právo vyžiadať si vopred konkrétnu cenovú ponuku.
3.2.3. Cena určená podľa platného cenníka je spravidla obsiahnutá v objednávke. Ak z tohto potvrdenia alebo z cenníka nevyplýva niečo iné, je kúpna cena TOVARU dohodnutá v €, netto a bez dopravy a inštalácie (Ex Works, bez DPH a prípadného dovozného cla).

3.3. Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody

3.3.1. Dodacia lehota sa stáva záväznou pre spoločnosť PROFITACTIC len v prípade jej uvedenia v objednávke zákazníka. V ostatných prípadoch platí dodacia lehota ako informatívna a jej nedodržanie sa nemôže považovať za závažné a podstatné porušenie zmluvy. Termín, resp. lehota dodávky, sa považuje v každom prípade za dodržaný, ak je TOVAR k dodaciemu termínu, prípadne k uplynutiu dodacej lehoty, pripravený na odovzdanie u spoločnosti PROFITACTIC. Pokiaľ má spoločnosť PROFITACTIC zabezpečiť odoslanie TOVARU, považuje sa dodávka za odoslanú načas, ak sa k termínu dodávky alebo uplynutiu dodacej lehoty začalo s jeho odosielaním.
3.3.2. Dodávky TOVARU budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností spoločnosti PROFITACTIC realizované v čo možno najkratšom termíne. PROFITACTIC je oprávnená aj k čiastočnému plneniu.
3.3.3. Ak vznikne prekážka, brániaca spoločnosti PROFITACTIC v dodaní TOVARU, informuje o tom zákazníka a dohodne s ním ďalší postup. Ak sa PROFITACTIC so zákazníkom nedohodnú v lehote 7 dní od vzniku takej prekážky, má PROFITACTIC právo od zmluvného vzťahu založeného danou objednávkou odstúpiť.
3.3.4. Dodací termín sa predlžuje o dobu, po ktorú je zákazník v omeškaní so splnením svojich zmluvných povinností vo vzťahu k spoločnosti PROFITACTIC. V takom prípade nie je PROFITACTIC povinná dodať ďalší TOVAR, a to ani napriek objednávke.
3.3.5. PROFITACTIC je oprávnená k čiastočným dodávkam TOVARU a k dodávkam pred stanovenou dodacou lehotou.
3.3.6. Poistenie prepravy zabezpečuje PROFITACTIC iba na základe dojednania uvedeného v objednávke na náklady objednávateľa.
3.3.7. Lehota pre dodanie TOVARU sa primerane predlžuje v prípade udalostí spôsobených vyššou mocou, ktoré majú vplyv na plnenie spoločnosti PROFITACTIC alebo jeho dodávateľov a ďalších okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť spoločnosti PROFITACTIC. Ak sa stane plnenie na VOP v.01.08 základe takýchto okolností nemožným alebo toto nie je možné po spoločnosti PROFITACTIC oprávnene požadovať, záväzok spoločnosti PROFITACTIC plniť zaniká.
3.3.8. Ak nie je dohodnuté inak, je miestom dodania TOVARU miesto uvedené v objednávke. Ak miesto dodania TOVARU nie je v objednávke uvedené, je miestom dodania sídlo spoločnosti PROFITACTIC. TOVAR preberá zákazník osobne alebo ho za zákazníka preberajú osoby určené v objednávke.
3.3.9. Zákazník na dodacom liste uvedie aspoň:
– čitateľne meno a priezvisko preberajúcej osoby,
– dátum a čas prevzatia TOVARU,
– podpis preberajúcej osoby a prípadne aj odtlačok pečiatky zákazníka,
– prípadné chyby a nedostatky TOVARU.
Neuvedenie týchto údajov však nemá vplyv na riadne dodania TOVARU zo strany spoločnosti PROFITACTIC.
3.3.10. PROFITACTIC si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi náklady spojené s dopravou predmetu plnenia, hlavne náklady na dopravu TOVARU, a to v závislosti na hodnote TOVARU. Cena dopravy je stanovená v platnom cenníku spoločnosti PROFITACTIC. Ak nie je dohodnuté niečo iné, vykonáva dopravu TOVARU tretia osoba určená spoločnosťou PROFITACTIC alebo PROFITACTIC sama.
3.3.11. Zákazník je povinný zabezpečiť prevzatie TOVARU a dokumentácie k TOVARU a poskytnúť spoločnosti PROFITACTIC všetku potrebnú súčinnosť. Ak zákazník TOVAR neprevezme, je povinný uhradiť spoločnosti PROFITACTIC všetky náklady, ktoré mu s tým vznikli.
3.3.12. Zákazník je oprávnený prevzatie TOVARU odmietnuť len v tom prípade, ak bola táto možnosť výslovne stranami dohodnutá v objednávke. Ak sa tak stane, môže spoločnosť PROFITACTIC TOVAR na náklady zákazníka uskladniť a požadovať od zákazníka úhradu všetkých nákladov spojených so zbytočným dodaním TOVARU.
3.3.13. Zákazník je povinný predmet plnenia pri prevzatí skontrolovať, hlavne čo sa týka množstva, typu, obalu a kvality dodaného TOVARU a porovnať ich s údajmi uvedenými v dodacom liste a na faktúre. Zistené nedostatky je povinný okamžite oznámiť prepravcovi a spoločnosti PROFITACTIC, inak jeho práva na riadne plnenie zanikajú. V prípade poškodenia dopravovanej zásielky je zákazník povinný spísať na mieste s dopravcom protokol o poškodení a uviesť v ňom všetky zistené závady. Jednu kópiu protokolu odovzdá zástupcovi dopravcu a jednu spoločnosti PROFITACTIC.
3.3.14. Nebezpečenstvo vzniku škody na TOVARE prechádza zo spoločnosti PROFITACTIC na zákazníka v okamihu keď dodávka bola odovzdaná prepravnej službe alebo osobe poverenej zákazníkom alebo pri osobnom prevzatí TOVARU zákazníkom.
3.3.15. Objednaný TOVAR je možné dodávať len v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4. Inštalácia TOVARU
3.4.1. V prípade, že pri špecifických TOVAROCH je potrebná ich inštalácia osobou poverenou spoločnosťou PROFITACTIC, príp., ak inštaláciu TOVARU požaduje sám zákazník, je inštalácia vykonaná za úhradu a v termíne dohodnutom so spoločnosťou PROFITACTIC alebo ním poverenou osobou.
3.4.2. Zákazník je povinný umožniť pri inštalácii prístup osôb poverených spoločnosťou PROFITACTIC do objektov, v ktorých má byť TOVAR inštalovaný a vytvoriť podmienky nevyhnutné pre jeho inštaláciu.
3.4.3. Ak zákazník neposkytne požadovanú súčinnosť pri inštalácii TOVARU, zákazník je povinný uhradiť spoločnosti PROFITACTIC náklady spojené s nezrealizovanou inštaláciou TOVARU.
3.4.4. Inštalácia TOVARU sa považuje za ukončenú predvedením, že príslušný TOVAR funguje správne podľa odovzdanej dokumentácie alebo iným predvedením štandardného prevádzkového stavu. O inštalácii TOVARU bude účastníkmi spísaný a podpísaný protokol.
3.4.5. Technické poradenstvo prostredníctvom zamestnancov spoločnosti PROFITACTIC sa obmedzuje len na vysvetľovanie technických predpisov; PROFITACTIC nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie poskytnuté zamestnancami spoločnosti PROFITACTIC nad rámec vysvetlenia technických predpisov.
3.4.6. V prípade, že si vykonáva inštaláciu zákazník svojpomocne alebo poruší plombu na zariadení tak stráca týmto nárok na záruku v plnom rozsahu.
3.5. Reklamačné podmienky
3.5.1. Zákazník je povinný prezrieť TOVAR bezodkladne po jeho prevzatí.
3.5.2. Vady TOVARU je zákazník povinný u spoločnosti PROFITACTIC písomne reklamovať v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti PROFITACTIC.
3.6. Výhrada vlastníckeho práva
3.6.1. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k TOVARU až po úhrade celej kúpnej ceny za dodaný TOVAR a po úhrade všetkých svojich peňažných záväzkov, ktoré má voči spoločnosti PROFITACTIC. Výhrada vlastníckeho práva sa vzťahuje aj na veci, ktoré vzniknú spracovaním zo strany spoločnosti PROFITACTIC dodaného TOVARU. PROFITACTIC potom nadobúda podľa povahy spracovania, spojenia alebo zmiešania vecí výhradné vlastnícke právo alebo spoluvlastnícke právo aj na veci, ktoré vznikajú spracovaním zo strany spoločnosti PROFITACTIC dodaného TOVARU. Zákazník je v tomto prípade v pozícii uschovávateľa.
3.6.2. Pri ohrození vlastníckeho práva spoločnosti PROFITACTIC k TOVARU (exekúcia, založenie, iné požiadavky tretej osoby) je zákazník splnomocnený a zaviazaný uplatniť vlastnícke právo spoločnosti PROFITACTIC a túto skutočnosť mu bezodkladne písomne oznámiť. Zákazník je povinný uhradiť všetky náklady spoločnosti PROFITACTIC, ktoré súvisia s ochranou vlastníckeho práva. Zákazník je povinný predložiť na žiadosť spoločnosti PROFITACTIC všetky potrebné podklady na ochranu a uplatnenie vlastníckeho práva.
3.6.3. Pri omeškaní úhrady je zákazník povinný bezodkladne na vyzvanie vrátiť TOVAR, ktorý je vo výhradnom vlastníctve spoločnosti PROFITACTIC. Pokiaľ zákazník túto výzvu bezodkladne neuposlúchne, je PROFITACTIC oprávnená, takýto TOVAR odobrať na náklady a nebezpečenstvo zákazníka. V takomto prípade zriaďuje zákazník spoločnosti PROFITACTIC právo vstúpiť do priestorov, kde sa TOVAR (vec) pravdepodobne nachádza a PROFITACTIC má právo odobrať TOVAR (vec) zákazníkovi bez akýchkoľvek predchádzajúcich upozornení, zodpovednosti či právnych konaní. Vrátenie TOVARU v tomto prípade neznamená odstúpenie od zmluvy. PROFITACTIC v tomto prípade je oprávnená vrátený TOVAR voľne so ziskom odpredať. V každom prípade je však PROFITACTIC povinná zákazníkovi pred odpredajom oznámiť dohodnutý zisk z odpredaja a dať mu príležitosť, aby v priebehu 3 dní označil iných záujemcov o kúpu. PROFITACTIC je oprávnená takto dosiahnuté výnosy započítať so svojimi pohľadávkami voči zákazníkovi.

4. Právne vzťahy pri nákupe tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.profitactic.eu/shop

4.1. Všeobecné ustanovenie
4.1.1. Nákup tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.profitactic.eu/shop (ďalej len „E-KATALÓG“) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

4.2. Postup pri objednávaní
4.2.1. Zákazník si môže v E-KATALÓGu objednávať tovar aktuálne zverejňovaný. Ceny tovaru sú platné vždy do 24.00 hod. bežného dňa.
4.2.2. Predpokladom nákupu prostredníctvom E-KATALÓGu je registrácia zákazníka. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu E-KATALÓGu a spoločnosť PROFITACTIC ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v E-KATALÓGu. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Zákazníkovi sa odporúča prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu prideleného E-KATALÓGom) zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí prihlásiť pomocou svojich prihlasovacích údajov.
4.2.3. Tovar sa považuje za objednaný potvrdením objednávky zo strany zákazníka. Objednávku môže potvrdiť len registrovaný zákazník. Po potvrdení objednávky bude táto zaregistrovaná v E-KATALÓGu. E-KATALÓG zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. VOP v.01.08 Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a PROFITACTIC a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku.
4.2.4. E-KATALÓG môže umožniť zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie …) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

4.3. Platobné podmienky

4.3.1.1. Platba na dobierku – Slovenská pošta (Slovenská pošta 1 trieda poistenie do 250 € váha do 5 kg / platba na Dobierku) Dopravné a balné : 5.64 €

4.4. Lehota, počas ktorej je PROFITACTIC viazaná ponukou tovaru vrátane ceny
4.4.1. V prípade funkčnosti E-KATALÓGu je PROFITACTIC viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.
4.5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
4.5.1. PROFITACTIC sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 10 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, PROFITACTIC sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi PROFITACTIC a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, PROFITACTIC sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Tovar sa spravidla dodáva do troch pracovných dní po pripísaní úhrady na účet PROFITACTIC.
4.5.2. PROFITACTIC sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v E-KATALÓGu ako miesto doručenia. Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z dôvodu, o ktorom spoločnosť PROFITACTIC nebola vopred informovaná, zaniká mu nárok na  doručenie tovaru.
4.5.3. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu. Z toho dôvodu musí zákazník počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu svojpomocne. PROFITACTIC nebude uznávať reklamácie za nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou.
4.5.4. Pokiaľ má zákazník záujem o službu – ekologická likvidácia starého spotrebiča – je potrebné toto uviesť pri objednávaní tovaru v poznámke. PROFITACTIC zabezpečí prevoz tovaru od zákazníka kuriérom – dovoz je však platenou službou podľa štandardného cenníka kuriérskej služby.

4.6. Storno objednávky
4.6.1. Zákazník má právo stornovať objednávku písomne (adresa sídla PROFITACTIC) alebo e-mailom ( sales@profitactic.euTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ) v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, PROFITACTIC si vyhradzuje právo odpočítať si preukázané náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky a v prípade tovaru označeného v ponuke textom „tovar na špeciálnu objednávku“ aj storno poplatok vo výške 80% z jeho ceny. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa bodu 4.7.
4.6.2. PROFITACTIC si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
4.6.2.1. nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote;
4.6.2.2. tovar sa už nevyrába alebo nedodáva;
4.6.2.3. výrazným spôsobom sa zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.
4.6.3. V prípade, že táto situácia nastane, PROFITACTIC bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi PROFITACTIC a zákazníkom o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, PROFITACTIC sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

4.7. Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy (platí iba pri nákupe v E-KATALÓGu)
4.7.1. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného objednávkou bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
4.7.2. Právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru však zákazník nemá v prípade, ak si cez EKATALÓG kúpil zvukový alebo obrazový záznam, alebo počítačový program (t.j. nahraté médium), ktorý už rozbalil; toto však neplatí pre „tovar na špeciálnu objednávku“.
4.7.3. Zákazník je povinný svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatniť písomne (adresa sídla PROFITACTIC) .V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti PROFITACTIC osobne v mieste jej sídla alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s PROFITACTIC, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
4.7.4. PROFITACTIC sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil, vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Prílohy:
priloha-vzorovy-formular-na-odstupenie-od-zmluvy.docx

priloha-poucenie-o-uplatneni-prava-spotrebitela-na-odstupenie-od-zmluvy.doc

4.8. Reklamačné podmienky
4.8.1.1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
4.8.1.2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku

5. Spoločné ustanovenia

5.1. Ceny a platobné podmienky
5.1.1. Cena platí na obdobie do konca aktuálneho kalendárneho roku. Cena bude každoročne upravená podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien vyhlasovaného Eurostatom, a to tak, že cena, ktorú zákazník platí v príslušnom kalendárnom roku bude určené nasledovne:
C = C0 x {(I0 : 100) + 1}, pričom
C označuje cenu, ktorú zákazník platí v príslušnom kalendárnom roku,
C0 označuje cenu, ktorá zákazník platil spoločnosti PROFITACTIC v predchádzajúcom kalendárnom roku,
I0 označuje index HICP – Miscellaneous – Index (2005=100) – medziročný rast (t/t-12) k októbru bežného roku (t.j. napr. ceny od januára 2009 budú zvýšené indexom k októbru 2008) tento index je zverejňovaný na internetovej stránke:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
Použije sa tabuľka:
Percentage change t/t-12
riadok: Slovakia
stĺpec: predchádzajúci_rok_m10 (napr. v roku 2009: 2008m10)
Výsledná suma po úprave podľa harmonizovaného indexu sa zaokrúhli na celú jednotku meny nahor.
5.1.2. Splatnosť faktúr je 7 dní odo dňa vystavenia, ak nie je v objednávke dohodnuté niečo iné. VOP v.01.08
5.1.3. Platobná povinnosť zákazníka je splnená v momente, keď je fakturovaná čiastka pripísaná v plnej výške na účet spoločnosti PROFITACTIC, ak
zákazník neplatí v hotovosti.
5.1.4. V prípade omeškania úhrady peňažného záväzku je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti PROFITACTIC úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. Pri omeškaní dlhšom ako 30 dní je spoločnosť PROFITACTIC oprávnená od daného zmluvného vzťahu odstúpiť. Nárok na náhradu škody v plnej výške zostáva týmto nedotknutý.
5.1.5. Spoločnosť PROFITACTIC môže v odôvodnených prípadoch popri ostatných nárokoch požadovať od zákazníka platbu vopred a/alebo poskytnutie dostatočného zabezpečenia.
5.1.6. Ak zákazník nezaplatí predchádzajúcu faktúru do splatnosti nasledujúcej faktúry, je spoločnosť PROFITACTIC oprávnená pozastaviť ďalšie plnenia podľa potvrdenej(ých) objednávky(ok) až do doby úplného zaplatenia všetkých splatných faktúr.

5.2. Reklamačný poriadok
5.2.1. Reklamačný poriadok spoločnosti PROFITACTIC je súčasťou týchto VOP a zároveň k dispozícii priamo v sídle spoločnosti PROFITACTIC a je zverejnený aj na internetovej stránke www.profitactic.eu

5.3. Vyššia moc
5.3.1. Zmluvné strany budú oslobodené od zodpovednosti za neplnenie, pokiaľ takéto neplnenie je zavinené pôsobením “vyššej moci”. Definíciou “vyššej moci” sa rozumejú najmä požiar, zemetrasenie, havária, štrajk, embargo, administratívne opatrenia štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normálnych okolností predvídať a ktorým nemohli pri použití obvyklých prostriedkov a opatrení zabrániť.
5.3.2. O začatí, ako aj o pominutí, pôsobenia “vyššej moci” sú zmluvné strany povinné vzájomne sa bez meškania písomne informovať. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia “vyššej moci”, najviac však 1 mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe a prípadne na vzájomnom odstúpení od zmluvy.

5.4. Náhrada škody
5.4.1. Spoločnosť PROFITACTIC zodpovedá zákazníkovi za škodu, ktorá bola zákazníkovi spôsobená porušením povinností spoločnosti PROFITACTIC, a to za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom.

5.5. ?emožnosť započítania a zákaz postúpenia pohľadávok
5.5.1. Zákazník nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam spoločnosti PROFITACTIC, ktoré vznikli na základe VOP a právnych vzťahov s nimi súvisiacimi alebo postúpiť tretej osobe akúkoľvek svoju pohľadávku voči spoločnosti PROFITACTIC, ktorá má pohľadávky voči spoločnosti PROFITACTIC.

5.6. Doručovanie
5.6.1. Písomnosti bude PROFITACTIC doručovať zákazníkovi na adresu jeho bydliska (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba), ak nie je písomne dohodnuté inak
5.6.2. Zákazník bude písomnosti doručovať PROFITACTIC na adresu jej sídla, ak nie je písomne dohodnuté inak
5.6.3. Pre doručovanie písomností poštou platia ustanovenia Poštového poriadku. Ak sa písomnosť doručuje poštou ako doporučená listová zásielka s doručenkou, písomnosť sa považuje za doručenú, ak ju pošta vráti odosielateľovi preto, lebo adresát odoprel zásielku prevziať alebo si ju na pošte nevyzdvihol v odbernej lehote.

5.7. Príslušné právo a riešenie sporov
5.7.1. Právne vzťahy medzi PROFITACTIC a zákazníkom vzniknuté na základe týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami slovenského práva.
5.7.2. Právom Slovenskej republiky sa spravujú právne vzťahy medzi PROFITACTIC a zákazníkom aj vtedy, ak nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na jej území pobyt alebo sídlo, ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia Slovenskej republiky.
5.7.3. Spory vzniknuté z právnych vzťahov podľa týchto VOP budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, najmä postupom upraveným v reklamačnom poriadku.
5.7.4. Ak sa spor nevyrieši podľa bodu 5.7.3, zmluvné strany sú oprávnené uplatniť svoje právo na príslušnom súde Slovenskej republiky. Miestne príslušný je súd, v obvode ktorého má PROFITACTIC sídlo.

5.8. Ostatné všeobecné a záverečné ustanovenia
5.8.1. Zákazník svojím podpisom na objednávke dáva svoj súhlas spoločnosti PROFITACTIC na zasielanie reklamných e-mailov spoločnosti PROFITACTIC na jeho e-mailovú schránku a na to, aby ho spoločnosť PROFITACTIC uvádzala ako referenciu. V prípade, že zákazník so zasielaním reklamných e-mailov od spoločnosti PROFITACTIC nesúhlasí alebo nesúhlasí, aby ho spoločnosť PROFITACTIC uvádzala ako referenciu, oznámi svoj nesúhlas spoločnosti PROFITACTIC telefonicky alebo faxom alebo e-mailom.
5.8.2. Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť spoločnosti PROFITACTIC akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov, vstup do likvidácie, stav úpadku, vyhlásenie konkurzu, podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo akúkoľvek ďalšiu skutočnosť, ktorá môže mať vplyv na schopnosť zákazníka plniť svoje záväzky.
5.8.3. Strany sa budú snažiť riešiť prípadné spory dohodou.
5.8.4. Spoločnosť PROFITACTIC je oprávnený jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto VOP, pričom o zmene je povinný bezodkladne informovať zákazníka (postačuje napríklad zverejnenie na internetovej stránke www.profitactic.eu) a zákazník s možnosťou jednostrannej zmeny súhlasí s výhradou jednostrannej zmeny ustanovenia ods. 2.3.2.
5.8.5. Tieto VOP zrušujú a v plnom rozsahu nahrádzajú doterajšie všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PROFITACTIC, ktoré sa týkajú ich predmetu.
5.8.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 07. 2008. Spoločnosť PROFITACTIC si vyhradzuje právo tieto VOP v budúcnosti zmeniť a oznámiť takúto zmenu zákazníkovi.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby

 

Prevádzkovateľ

PROFITACTIC, s.r.o., Vrakunská cesta 6, 821 02  Bratislava, IČO: 36 837 172

Dotknutá osoba má v zmysle § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) právo:

  1. Na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

 

a)   potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28  ods. 5 Zákona je dotknutá           osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g)   likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona,

h)   blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) Zákona možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

3. Na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 

a)   spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,

c)   poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných na účely priameho marketingu.

4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom  zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

5. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah,  ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa§ 29 ods. 3 Zákona, t.j. do tridsiatich (30) dní od doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo:

 

a)   písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

b)   osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,

c)   u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b) § 28 ods. 6 Zákona je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.

7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.