Obranný sprej HURRICANE Pepper Spray 15ml

6,90 

Popis

Sprej s objemom 15 ml, obsahuje 10% Oleoresin Capsicum (OC). Výstrek má charakter lúča s malými kvapkami a preto je menej náchylný na rozptýlenie pri prípadnom miernom vetre. Umožňuje cca 20 krátkych výstrekov na vzdialenosť 2-3 m Malé rozmery, vhodný pre ženy do kabelky. Vyrobené v USA.

Priemer nádobky 22 mm, výška 82 mm.

Sprej nemožno opätovne plniť.
R-S vety:
pozor:
S-2 Uchovávajte mimo dosahu detí “Predaj od 18 rokov”.
R-36/37/38 Dráždi oči, dýchacie orgány a kožu.
S-9 Skladujte na dobre vetranom mieste.
S-23 Nevdychujte aerosól.
S-24/25 Zabráňte styku s pokožkou a očami.
R-41 Riziko vážneho poškodenia očí.

Prvá pomoc:
S-26 Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S-46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.
S-27/28 Po kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody.